Choď na obsah Choď na menu
 


Oznámenie

 

 

OZNÁMENIE O KONANÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

 

Predstavenstvo JA Firmy

 

Sweets Made

 

so sídlom Centrálna 464, 089 01 Svidník,

zapísaná v simulovanom obchodnom registri Junior Achievement Slovensko, n.o.

 

z v o l á v a

 

USTANOVUJÚCE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

akcionárov Sweets Made, JA Firmy

 

ktoré sa uskutoční dňa 30. 11. 2017 o 13.30 hod

 

v mieste sídla spoločnosti Spojená škola, Centrálna 464, Svidník 089 01 v učebni O3

 

Ustanovujúce valné zhromaždenie bude mať tento program:

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných orgánov valného zhromaždenia

3. Schválenie predstavenstva firmy a dozornej rady

3. Schválenie stanov spoločnosti

4. Schválenie podnikateľského plánu

5. Diskusia

6. Záver

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 30. november 2017.

Ďalšie údaje, informácie, upozornenia:

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v učebni O3 v čase od 13.15 do 13.30 hod. dňa 29.11.2017.

Pri prezentácii akcionár predloží:

a) fyzická osoba preukaz totožnosti,

b) v prípade zastupovania akcionára – fyzickej osoby na základe plnej moci splnomocnenec musí predložiť aj písomné splnomocnenie akcionára obsahujúce rozsah splnomocnenia

Upozornenie pre akcionárov:

- Sweets Made, JA Firma je emitentom ... zaknihovaných kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 2,00 Eur, pričom hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií a na každé 2,00 Eur pripadá jeden hlas.

- Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných

spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.

 

 

 

Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania zaradí predstavenstvo nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia.

 

Valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu rokovania musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať.

 Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí písomné splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným splnomocnením obsahujúcim rozsah splnomocnenia s podpisom daného akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní na valnom zhromaždení, jeho splnomocnenie sa stane neplatným. Splnomocnencom nesmie byť člen predstavenstva. Ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady spoločnosti, člen dozornej rady musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.

Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie. Vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť pri hlasovaní na valnom zhromaždení je prílohou tohto oznámenia.

Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca osobne prostredníctvom Ing. Zdeny Kožlejovej. Takto uskutočnené oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca sú platné ako písomný právny úkon.

Akcionárom bude poskytnutý k nahliadnutiu a na získanie v mieste sídla spoločnosti v učebni O3, medzi 7:30 – 16:00 hod., v lehote 5 dní pred konaním valného zhromaždenia návrh zmien a mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, riadna individuálna účtovná závierka, úplné znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu valného zhromaždenia, stanovisko predstavenstva spoločnosti ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia a vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní na valnom zhromaždení v zastúpení na základe splnomocnenia, údaje a dokumenty, ktoré je spoločnosť povinná uverejniť najmenej 5 dní pred konaním valného zhromaždenia.